Kennisbank

 • Weetjes
 • Woordenboek

Weetjes

Sluiten

Aanmeldwachttijd

Aanmeldwachttijd is de tijd vanaf het eerste moment dat een patiënt contact opneemt met CAGGB, tot aan het eerste gesprek (intake). Daarna bedraagt de gemiddelde behandelingswachttijd maximaal zes weken. 

Sluiten

ADHD & ADD

ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dit wordt ook wel een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit genoemd.

ADD is geen officiële afkorting, maar wordt veel gebruikt voor mensen die vooral druk zijn in het hoofd en niet hyperactief zijn in hun gedrag. De 'H' wordt daarom weggelaten uit de afkorting. ADD zonder hyperactiviteit wordt officieel ADHD van het overwegend onoplettende type genoemd.

Sluiten

Behandelingswachttijd

De gemiddelde behandelingswachttijd bedraagt maximaal zes weken. Behandelingswachttijd is de tijd tussen de intake  en het daadwerkelijke begin van de behandeling.

Sluiten

Betrekken derden

Als patiënt van CAGGB kunt u een onafhankelijk(e) persoon of instantie inschakelen bij onderzoek en/of behandeling en hebt u het recht u te laten ondersteunen door een derde. Indien nodig of wenselijk kunnen ook anderen (na uw schriftelijke toestemming) uit uw omgeving bij de behandeling worden betrokken (bijvoorbeeld de school van uw kind).

Betrokkenheid nieuwe partners/stiefouders

Bent u gescheiden en hebben u en uw partner beide het gezag? Dan dient u allebei toestemming te geven voor het betrekken van een nieuwe partner (stiefouder) bij de behandeling van uw kind (tot 16 jaar). Kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar moeten zelf ook toestemming geven voor het betrekken van stiefouders.

Wij gaan ervan uit dat alle wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte worden gebracht van afspraken (bijvoorbeeld in het kader van onderzoek, advies en behandeling) en voortgang via de ouder bij wie het kind staat ingeschreven.

Als overleg tussen de ouders niet mogelijk is, is de ouder bij wie het kind staat ingeschreven verantwoordelijk voor het bij CAGGB kenbaar maken hiervan.

Sluiten

DBC in de specialistische ggz

Na afloop van de behandeling bij CAGGB kan het zijn dat u als patiënt zelf een rekening ontvangt. Alle afspraken, onderzoeken en behandelingen zijn beschreven in diagnose-behandelingcombinaties (DBC’s). De DBC is de basis voor de declaratie bij de zorgverzekeraar. Een DBC in de geestelijke gezondheidszorg bestaat uit een aantal codes:

 • AgB-code (het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners is een database waarin gegevens van zorgverleners in Nederland zijn geregistreerd)
 • DBC-prestatiecode (de twaalfcijferige code beschrijft het afgesloten en goedgekeurde DBC-traject. De code is samengesteld met de codes van het zorgtype, de diagnoseclassificatie en de productgroepen voor verblijf en behandeling)
 • Lekenomschrijving (een voor cliënten in niet medische terminologie verklarende omschrijving van het in rekening gebrachte DBC-tarief. De eerste drie codes geven aan of er sprake is geweest van verblijf in een instelling. De laatste drie codes geven de in rekening gebrachte behandeling aan. Via deze codes kan het in rekening gebrachte tarief en een nadere toelichting worden gevonden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, www.nza.nl)
 • Declaratiecode (de zescijferige code waaraan het bedrag van het DBC-tarief is gekoppeld)
 • DBC-tarief (het DBC-tarief bestaat uit de combinatie van het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling - de kosten van de behandeling - en het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor verblijf volgens de productstructuur DBC GGZ - de kosten van de opname. Als er geen sprake is van verblijf, bestaat het DBC-tarief alleen uit het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling. Het tarief is gebaseerd op de volledige kostprijs van de verleende zorg inclusief kapitaalslasten – kosten van gebouwen en faciliteiten. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de DBC-tarieven vast en publiceert deze op de site www.nza.nl)

Registratie van zorgactiviteiten
Het registratieproces start op het moment dat een patiënt zich bij de zorgaanbieder meldt met een zorgvraag. Er wordt dan meteen een zorgtraject geopend. Daarbinnen beschrijft de DBC met welke klacht en hoe een patiënt in de geestelijke gezondheidszorg is binnengekomen, welke hoofddiagnose en eventuele nevendiagnosen er is/zijn gesteld, en het beschrijft de voorgestelde behandeling. De (hoofd)diagnose moet worden vastgelegd op basis van de DSM. De DSM is een internationaal classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Tijdens het zorgtraject registreert de behandelaar alle activiteiten en verrichtingen en de daarvoor gebruikte tijd (minuten) die zijn ingezet om de zorgvraag te behandelen. Aan het eind van de behandeling en na maximaal 365 dagen dient een DBC te worden gesloten en moet zo nodig een vervolg-DBC worden geopend.

Validatie en afleiding
Als de DBC wordt afgesloten gaat de DBC door naar de validatie. Tijdens de validatie wordt de DBC gecontroleerd op een goede en volledige registratie. Daarna wordt bepaald in welke productgroep de DBC terechtkomt. Dan stuurt de behandelaar de factuur naar de zorgverzekeraar en levert daarnaast de DBC-gegevens aan het DBC-informatiesysteem (DIS).

Doel DBC-systematiek
De DBC-systematiek is in 2008 ingevoerd omdat de overheid meer transparantie wenste over prijs en prestaties in de gezondheidszorg. Ook wilde de overheid patiënten en verzekerden bewuster maken van de kosten van de zorg. Het DBC-systeem biedt meer en beter inzicht in behandelingskosten en zorggebruik.

Behandelovereenkomst / Behandelplan
De uitkomsten van het onderzoek en de geadviseerde behandelmogelijkheden worden in een adviesgesprek besproken. Ook de opmerkingen van de patiënt en de gemaakte afspraken worden hierin verwerkt. Zo ontstaat er een behandelovereenkomst. Een behandelovereenkomst is een overeenkomst tussen patiënt en behandelaar over diagnose en behandeling. Deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en is nodig om tot behandeling over te kunnen gaan.

Sluiten

Diagnose-overstijgend

CAGGB is een algemene polikliniek voor kinderen, jongeren en volwassenen die psychische problemen ervaren. Wij bieden die zorg die het beste past bij de persoon die hulp vraagt.

De hulpverleners van CAGGB zetten zich in om persoonlijke vraagstukken te begrijpen en te behandelen. Dit betekent dat wij verder kijken dan de diagnose: wij bieden altijd persoonlijke zorg op maat.

De hulpvrager wordt dus niet op het zorgpad van de vermoedelijke diagnose gezet (diagnose-gericht), maar krijgt een persoonlijk zorgpad (diagnose-overstijgend). Veel mensen blijken namelijk niet te passen binnen de diagnose-gerichte zorgpaden. Dit komt omdat er, naast de symptomen van de diagnose, andere kwetsbaarheden zijn die klachten veroorzaken. Deze kwetsbaarheden vragen ook aandacht en zorg.

Kwetsbaarheden kunnen verschillend van aard zijn: biologisch (bijvoorbeeld het hebben van veel stresshormonen), psychologisch (bijvoorbeeld een sterke neiging hebben om overal gevaar in te zien) en/of sociaal (bijvoorbeeld het vermijden van ruzie).

Bij CAGGB gaan we ervan uit dat bij mensen die bij ons komen, de balans tussen kwetsbaarheden en beschermende factoren is verstoord. Het hervinden van de balans is een belangrijk doel. Wij bereiken dit door met name in te zetten op de beschermende factoren. Samen kijken we hoe we de draagkracht kunnen versterken, zodat de last beter ‘te dragen is’.

De tijd is rijp voor diagnose-overstijgend onderzoeken en behandelen!

Sluiten

Duur behandeling

Het is lastig om bij aanvang van de behandeling precies te zeggen hoe lang een behandeling gaat duren. Na het eerste gesprek geeft de behandelaar van CAGGB wel een indicatie aan voor de duur van de behandeling en maken we afspraken voor evaluatiemomenten.

Als u door meerdere hulpverleners behandeld wordt, worden de afspraken (zoveel mogelijk) gezamenlijk gepland of gecombineerd. Op deze manier wordt voorkomen dat u vaker hetzelfde verhaal moet doen en de behandeling onnodig langer duurt. Bovendien hoeft u dan niet vaker naar Buitenpost te komen dan noodzakelijk.

Sluiten

Handige boeken

Op zoek naar een goed en betrouwbaar boek over een bepaalde problematiek of behandeling? CAGGB zette betrouwbare informatie voor u op een rij. We maakten een aparte pagina met handige online informatie.

Boeken voor ouders

Sociaal onhandig – de opvoeding van kinderen met PDD-NOS en ADHD (C.A.J.M. van der Veen)

Zit stil – handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen (Theo Compernolle)

Geef me de 5 – een praktisch houvast bij de begeleiding van kinderen met autisme (Colette de Bruin)

Slim maar … – help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken; een helder en praktisch boek voor ouders van pubers met ADHD-problematiek (Peg Dawson en Richard Guare)

Pubers en uitgaan – de kicks, de risico’s en de uitdagingen voor opvoeders (Ninette van Hasselt)

Boeken voor kinderen

De autisme survivalgids (Maaike Devos en Luc Descamps)

Heb ik dat? over Tourette enzo (Janneke Helling-van Rheenen)

De AD(H)D survivalgids (John F. Taylor)

De dyslexie survivalgids (Annemie de Bondt en Luc Descamps)

ADDaisy (Tirtsa Ehrlich)

ADDavid (Tirtsa Ehrlich)

Ff wachtuh! (Hans Mijnders), een kinderboek over online pesten

Hoe maak ik een vriend? (Evelien de Vlieger)

Heibel in m’n hoofd (Guurtje Leguijt), een kinderboek over autisme

Allerlei mooie boeken: www.ninoboeken.nl

Boeken voor leerkrachten

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen (Trix van Lieshout)

Wiebel & Kriebel is een uniek voorleesboekje dat de fantasie prikkelt en uitdaagt tot springen, rennen, rollen, lachen, gillen én gezond eten.

Sluiten

Handige websites

Op zoek naar goede en betrouwbare websites over een bepaalde problematiek of behandeling? CAGGB zette betrouwbare informatie voor u op een rij. We maakten een aparte pagina met handige boeken over problematiek en behandelingen.

 

Kinderen en Jongeren

Algemeen

www.brainwiki.nl
Brainwiki is een product van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De website is ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen én hun omgeving. De site geeft informatie over deze problemen maar besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf. Kinderen zijn immers veel meer dan alleen de stoornis die ze hebben.

www.balansdigitaal.nl
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.

AD(H)D

www.adhd-digitaal.nl
Website voor iedereen die te maken heeft met ADHD. Er kunnen onder andere praktische apps en interactieve materialen worden gedownload.

www.kenniscentrum-kjp.nl
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verspreidt wetenschappelijk onderbouwde kennis, die ook toegankelijk is gemaakt voor ouders.

Autisme

www.autisme.nl
Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De NVA komt op voor belangen van kinderen en volwassenen met autisme en hun omgeving. Kernwoorden zijn: belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek.

www.kenniscentrum-kjp.nl
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verspreidt wetenschappelijk onderbouwde kennis, die ook toegankelijk is gemaakt voor ouders.

http://aut-there.nl
App voor jongeren met autisme.

Angst en dwang

www.kenniscentrum-kjp.nl
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verspreidt wetenschappelijk onderbouwde kennis, die ook toegankelijk is gemaakt voor ouders.

Gedragsproblemen  

www.gedragsproblemen-kinderen.info
Op deze site is informatie te vinden over allerlei gedragsproblemen en gedragsstoornissen bij kinderen. Daarnaast zijn er praktische tips te vinden en wordt concrete hulp gegeven bij het omgaan met kinderen die anders zijn.

www.kenniscentrum-kjp.nl
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verspreidt wetenschappelijk onderbouwde kennis, die ook toegankelijk is gemaakt voor ouders.

Depressie

www.kenniscentrum-kjp.nl
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verspreidt wetenschappelijk onderbouwde kennis, die ook toegankelijk is gemaakt voor ouders.

Eetstoornissen

www.kenniscentrum-kjp.nl
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verspreidt wetenschappelijk onderbouwde kennis, die ook toegankelijk is gemaakt voor ouders.

www.sabn.nl
Site van landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

EMDR

www.emdr.nl
Website over de eerste-keuze-behandeling voor het verwerken van nare ervaringen: EMDR.

www.kenniscentrum-kjp.nl
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verspreidt wetenschappelijk onderbouwde kennis, die ook toegankelijk is gemaakt voor ouders.

Opvoeding

www.hoepakjijdataan.nl
Website om ouders te stimuleren hun kinderen weerbaar te maken tegen de verleiding van drugs, drank en roken. Invalshoeken zijn ‘kwetsbare momenten’, zoals de vakantie, de overgang naar de middelbare school en de feestdagen.

www.ouders.net
Op deze site vindt u leuke en handige informatie over opvoeding & onderwijs voor ouders met schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld over huiswerk, pesten, overblijven, passend onderwijs, gezondheid en schoolkeuze.

 

Volwassenen & Ouderen

AD(H)D

www.impulsdigitaal.nl
Impuls geeft voorlichting over ADHD en aanverwante stoornissen, behartigt de belangen van volwassenen met deze problematiek en ondersteunt lotgenotencontacten.

www.levente.nl
Website voor volwassenen over het ‘overwegend onoplettend type’ Attention Deficit Disorder (ADD).

ASS

www.autisme.nl
Website van de NVA. De NVA komt op voor belangen van kinderen en volwassenen met autisme en hun omgeving. Kernwoorden zijn: belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek.

www.pasnederland.nl
Belangenvereniging voor en door normaal begaafde volwassen personen uit het autisme spectrum. Met levensverhalen en dossiers met informatie met betrekking tot diagnose, werk, dagelijks leven, voorzieningen et cetera. Mogelijkheid tot abonneren op digitale nieuwsbrief.

Angst en dwang

www.adfstichting.nl
Patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten. Informatie over angststoornissen, mogelijkheid tot bestellen van boeken en brochures. Lotgenotencontact voor leden via forum en chat.

Depressie

www.depressievereniging.nl
Landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met depressie. Op de site wordt informatie verstrekt over verschillende soorten depressie, wat je zelf kunt doen aan een depressie, de symptomen en behandelingsmogelijkheden.

Manisch-depressieve stoornis

www.vmdb.nl
Site van de vereniging voor manisch-depressieven en betrokkenen. Belangrijk onderdeel van de site is de mogelijkheid in contact te komen met lotgenoten, door middel van huiskamerbijeenkomsten, lotgenotenlijn en diverse forums op het Internet.

Dissociatieve stoornis

www.caleidoscoop.nl
Doelstellingen van de vereniging zijn: het bieden van lotgenotencontact, belangenbehartiging van mensen met dissociatieve stoornissen en het geven van voorlichting.

Eetstoornissen

www.sabn.nl
Site van landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

EMDR

www.emdr.nl
Website betreffende de eerste-keuze-behandeling voor het verwerken van nare ervaringen: EMDR.

Persoonlijkheids-stoornissen

www.kenniscentrumps.nl
Het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen stimuleert het doen van onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen om zo uiteindelijk de zorg voor cliënten te verbeteren. Daarnaast brengt het kenniscentrum kennis en expertise uit verschillende organisaties samen en verspreidt dit.

Borderline

www.stichtingborderline.nl
Patiëntenorganisatie voor mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. De site biedt een nieuwsoverzicht, activiteitenagenda, telefoonnummers van de hulplijn en een forum voor lotgenotencontact.

Psychose

ww.ypsilon.org   
Website van de vereniging ‘Ypsilon’, een vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Sluiten

(Hetero)anamnese

De anamnese is een vraaggesprek of een vragenlijst (bij CAGGB vaak digitaal) waarin vragen over de geschiedenis van de problemen, stoornis of aandoening aan de 'patiënt zelf' worden gesteld.

Bij kinderen, maar vaak ook bij volwassenen worden ook vragen aan mensen uit de omgeving van de patiënt gesteld. Dit noemen we heteroanmanese.

Vooral als er sprake is van interactieproblemen door bijvoorbeeld ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek is het van belang de omgeving van de patiënt bij onderzoek en behandeling te betrekken.

CAGGB betrekt ALTIJD het systeem, netwerk van de aangemelde persoon bij onderzoek en behandeling.

Sluiten

Hulphond & CAGGB

Dieren worden niet toegelaten tot onze praktijk, ook niet in de wachtkamer. Voor hulphonden en blindengeleidehonden kunnen we een uitzondering maken, maar u moet dit vooraf aanvragen bij de praktijkassistente. Neem contact op voor het aanvragen van toegang van een hulphond.

Wat is een hulphond volgens CAGGB?

Onder hulphonden verstaan wij honden die worden gebruikt door mensen met diabetes, epilepsie of motorische beperkingen. Blindengeleidehonden en hulphonden worden alleen geaccepteerd als zij getraind zijn door een erkende trainingsinstantie. De hulphond moet bovendien een standaard identificerend jacket/harnas dragen terwijl hij dienst doet. Wij accepteren het identiteitsplaatje dat aan het harnas van de hond is bevestigd, en het identiteitsbewijs van de eigenaar.

N.B.: Therapiehonden worden niet toegelaten in onze praktijk. Therapiehonden zijn er voor mensen met gedragsproblematiek, zoals ASS (autisme spectrum stoornis), verstandelijke en/of meervoudige beperkingen.

Waarom mag mijn huishond niet naar binnen?

Bij CAGGB komen volwassenen en kinderen voor therapie en behandeling en is aanwezigheid van een therapiehond eerder afleiding dan van waarde. Verder is sprake van overlast voor andere patiënten en hulpverleners vanwege allergieën, (extreme) angst voor honden en een hondengeur in de behandelruimtes.

Sluiten

Identificatieplicht

Als u zorg nodig hebt, bent u volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) te laten zien aan uw zorgverlener. CAGGB verlangt van u dat u uw geldige identiteitsbewijs (of dat van uw kind, afhankelijk van wie de behandeling ondergaat) voorafgaand aan uw eerste afspraak toont aan de assistente bij de balie.

Als u geen ID-bewijs kunt tonen, loopt u het risico zelf uw zorgkosten te moeten dragen. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. Lees meer over de identificatieplicht op de website van de overheid.

Identiteitsbewijs nodig? Naar de gemeente!

U kunt een ID-bewijs aanvragen op het gemeentehuis. Deze aanvraag duurt ongeveer vijf werkdagen. Een ID-kaart voor kinderen kost max. € 28,63 en voor volwassenen max. € 50,22. De kosten verschillen per gemeente. Lees meer over de kosten van identiteitsbewijzen op de website van de overheid.

Sluiten

Intake

Tijdens het eerste gesprek (intake of kennismakingsgesprek) gaan we de hulpvraag en de achtergrond daarvan verhelderen. Samen met een 'intaker', vaste hulpverlener wordt onderzocht of de hulpvraag aansluit bij de hulpverlening die CAGGB biedt.

Sluiten

Kindermishandeling

Als een kind ingrijpende, traumatische gebeurtenissen meemaakt, zien we dat hun vertrouwen in de buitenwereld aangetast wordt. Ze zijn vaak bang en voelen zich onveilig. Ze kunnen weer afhankelijker worden en terugvallen in ‘jonger’ gedrag, zoals niet meer alleen durven zijn, bang in het donker en bedplassen. Vaak is ook hun vertrouwen in zichzelf aangetast. De buitenwereld heeft hen iets ergs aangedaan en zelf hebben ze zich er geen raad mee geweten. Ze kunnen hierdoor onrustiger zijn, maar zich ook schuldig voelen en zich schamen.

Ook is soms hun vertrouwen in de ouders aangetast. Vooral jonge kinderen hebben het idee dat hun ouders machtig zijn en hen tegen alles kunnen beschermen. Het is mogelijk dat u zelf ook nog schuldgevoelens hebt. Uw kind zal weer wat vertrouwen moeten krijgen in zijn of haar directe omgeving en in zichzelf.

Regels en regelmaat
U kunt het wereldje van uw kind weer een beetje veilig maken door goed te letten op duidelijke opvoedingsregels, gewoontes en regelmaat. Mogelijk komt u in de verleiding om uw kind te ontzien omdat het zoiets ergs heeft meegemaakt. U kunt dan beter extra aandacht geven door bijvoorbeeld eens vaker iets samen te doen, maar juist niet toegeeflijker zijn in de opvoeding. Vaste en duidelijke regels en regelmaat heeft uw kind juist in deze tijd nodig.

Het vertrouwen herstellen
Wel kan het nodig zijn dat u een stapje terug doet. Dat u uw kind bijvoorbeeld weer een tijdje naar school brengt omdat het niet alleen durft, of dat het een nachtlampje aan mag hebben omdat het bang in het donker is. Misschien moet u ook accepteren dat uw kind weer een tijdje in bed plast.

Het is belangrijk dat u uw kind het gevoel probeert te geven dat u er voor hem of haar bent en dat u beschikbaar bent. Dat vraagt meer van u, maar het kan uw kind helpen om weer wat vertrouwen te krijgen.

Complimentjes en bedankjes voor de dingen die uw kind goed doet, ook al zijn ze klein en onnozel, kunnen uw kind helpen weer vertrouwen in zichzelf te krijgen.

Uiten gevoelens
De ingrijpende ervaringen die uw kind heeft meegemaakt kunnen bij hem of haar allerlei gevoelens oproepen. Ze kunnen bang zijn, boos of machteloos, maar ook kunnen ze zich schamen of zich schuldig voelen. Ze kunnen boos worden op de daders maar ook op u als ouders. Dat laatste lijkt misschien onredelijk, maar u kunt het ook positief zien. Blijkbaar voelen ze zich bij u zo veilig dat ze bij u hun boosheid durven laten zien.

U zult er rekening mee moeten houden dat de kinderen op onverwachte momenten met onverwachte gevoelens kunnen reageren. Niet elk kind laat zijn of haar gevoelens echter altijd zo duidelijk zien. Sommige kinderen trekken zich terug. Anderen reageren vooral met moeilijk en onrustig gedrag.

Het is belangrijk dat u er voor uw kind bent en dat u uw kind de gelegenheid geeft om zijn of haar gevoelens te tonen en om te praten.

Het is veel belangrijker dat uw kind zijn of haar gevoelens kan uiten dan dat het precies vertelt wat het allemaal heeft meegemaakt. Het uiten van gevoelens moet wel veilig kunnen gebeuren voor uw kind zelf en voor anderen. Als uw kind boos is, mag hij of zij bijvoorbeeld wel schreeuwen, op een kussen slaan of tegen een muur schoppen, maar niet zichzelf of anderen beschadigen.

Kinderen hebben verschillende manieren om datgene wat hen overkomen is te verwerken en om weer een beetje baas te worden over zichzelf. Hun gevoelens uiten en erover praten zijn zulke manieren. Maar ook nare dromen, hoe vervelend die ook kunnen zijn, horen erbij. In hun dromen kunnen kinderen de ingrijpende gebeurtenissen weer opnieuw beleven, maar in dromen kunnen ze er ook de baas over worden door de gebeurtenissen een andere afloop te geven.

Kinderen kunnen ook in hun spel en in tekeningen hun ervaringen laten zien.

Herhalen/kopiëren misbruik
Ook moet u er rekening mee houden dat de kinderen datgene wat hen is overkomen kunnen gaan herhalen door het bij zichzelf of bij andere kinderen te doen. Deze herhalingen kunnen hen een gevoel van macht geven, van de baas zijn in plaats van slachtoffer. Praten, dromen, tekenen en spel kunnen goede manieren zijn om de ingrijpende ervaringen te verwerken. Het herhalen van het misbruik en de mishandeling maakt henzelf of andere kinderen echter weer tot slachtoffer.

U en anderen in de omgeving zullen erop moeten letten dat de kinderen de mishandeling niet gaan herhalen. Als het wel gebeurt, zal direct ingegrepen moeten worden om dit te voorkomen.

Praten over wat er is gebeurd
Het is belangrijk dat uw kind de gelegenheid krijgt om zijn of haar gevoelens te uiten en om zijn of haar verhaal te kunnen vertellen. Kinderen gaan er echter bijna nooit speciaal voor zitten om te praten, zoals volwassenen dat doen. Kinderen praten gemakkelijker als ze iets aan het doen zijn, bijvoorbeeld als je samen aan tafel zit te knutselen of als je even langer boven blijft bij het naar bed brengen. Op die manier kunt u uw kind de gelegenheid bieden.

Praten is echter niet het belangrijkste. Dring wat dat betreft niet aan. Uw kind mag zelf bepalen wat hij of zij vertelt en wanneer het dat doet. Als uw kind ’s nachts wakker schrikt, is het belangrijk dat u laat merken dat u er voor uw kind bent en dat u hem of haar geruststelt. Ga ’s nachts niet uitgebreid praten over wat uw kind heeft gedroomd. Stel hem of haar gerust, dat het veilig in bed ligt en dat er nu niets kan gebeuren. De nachtrust van uw kind en van uzelf zijn ook belangrijk.

Moeilijk of lastig gedrag
Kinderen kunnen ook met allerlei moeilijk of lastig gedrag op hun ingrijpende ervaringen reageren, zoals grof taalgebruik, steeds uit bed komen, bedplassen en dergelijke.

Sommige dingen, vooral die waar uw kind zelf minder aan kan doen (zoals bedplassen), zult u tijdelijk moeten accepteren. Andere gedragingen vragen echter om een actievere aanpak. Verschillende manieren zijn dan mogelijk:

Soms vraagt het kind om duidelijkheid en moet u duidelijke regels stellen
Als u het idee hebt dat uw kind er ook negatieve aandacht mee ‘vraagt’, kan negeren helpen
Soms helpt het om er rustig over te praten
Maak er in ieder geval geen machtsstrijd van, soms werkt een humoristische aanpak dan beter
Voor alles, maar zeker ook voor dit laatste geldt bij aanhoudende problemen: raadpleeg uw eigen hulpverlener.

Kinderboeken over seksueel misbruik


Katrin Meier / Annette Bley
Knuffel heeft zorgen
Een prentenboek over seksueel misbruik.
Uitg.: C. de Vries-Brouwers ISBN 9061749875

Virginie Dumont
Ik ben bang voor die meneer
Een boek voor kinderen om te leren angsten onder woorden te brengen en voor ouders om te leren luisteren, begrijpen en de juiste vragen te stellen.
Uitg.: Van Buuren uitgeverij, Weert ISBN 9056950460

Serie therapeutische verhalen van Martine Delfos:
Blijf van me af!
Over seksueel misbruik bij jongens
ISBN 9063861141
Blijf van me af!
Over seksueel misbruik bij meisjes
ISBN 9063861133
Het is niet leuk!
Over kinderen die andere kinderen seksueel misbruiken
Uitg.: Harlekijn Uitgeverij ISBN 906386115

Sluiten

Online therapie

Online zorg klinkt misschien een beetje onpersoonlijk, maar onderstaande pagina’s zijn zeker effectief. Behandeling via internet heeft als bijkomend voordeel dat het overal en altijd kan, zolang u over een apparaat met internetverbinding beschikt.

CAGGB selecteerde een aantal online behandelvormen van onze ketenpartners:

Kleur je leven (depressie)

Grip op je dip (depressie jongeren)

PratenOnline (depressie jongeren)

KopOpOuders.nl (opvoedondersteuning voor ouders met stress, psychische en/of verslavingsproblemen)

GGNet Jeugd

Interapy

Chat met Fier

Sluiten

PDD-NOS

Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified of pervasieve ontwikkelingsstoornis

Sluiten

Privacy en geheimhouding

Eén van de allerbelangrijkste regels in de medische wereld is de geheimhoudingsplicht. Ook CAGGB kent absolute geheimhouding voor haar patiënten.

Uw behandelaar bij CAGGB beschermt uw privacy en bewaakt deze. Behandelingen vinden alleen plaats op plekken die afgeschermd zijn, dus daar waar alleen de behandelaar en eventuele groepsgenoten u kunnen horen. Uiteraard mag u als patiënt mensen meenemen naar uw behandeling, zij mogen met uw goedkeuring aanwezig zijn. 

Privacy Medisch Dossier
Uw medisch dossier is alleen ter inzage aan de behandelaar en degenen die betrokken zijn bij de behandeling. De behandelaar mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de behandelaar daartoe verplicht. 

Privacy na overlijden
Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de patiënt op geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens. Dit recht op bescherming van de privacy ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet. Het overlijden van een patiënt betekent niet dat diens privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook na de dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de behandelaar zeker weet dat de patiënt daartegen geen bezwaar gehad zou hebben.

Sluiten

Risico's van behandeling

Behandeling is effectief als de verandering die optreedt gewenst is. Het grootste risico van behandeling is ongewenste verandering. In dat geval kunnen we beter naar alternatieven zoeken.

Effecten en neveneffecten van behandelingen

Voordat u met een behandeling begint, ontvangt u informatie over mogelijke effecten. We leggen uit waarom deze behandeling voor u de beste is en bespreken de alternatieven. Tijdens die bespreking kunt u uw vragen stellen, maar dat kan natuurlijk ook tijdens de behandeling.

Veranderde persoonlijkheid

Door medicatie verandert het gedrag, niet uw persoonlijkheid. Van patiënten horen we wisselende zaken over  het gebruik van medicijnen. Sommigen zeggen dat het hun helpt om zichzelf te kunnen zijn, anderen vinden dat ze er minder creatief en eigen door worden. Wat u er ook van vindt, of hoe u het ook ervaart, u kunt elke behandeling weigeren.

Risico op misbruik van opiaten

In de geneeskunde worden veel opiaten gebruikt. Opiaten hebben een sterk verdovende en pijnstillende werking. Sommige opiaten kunnen gemakkelijk worden misbruikt. Het is van belang dat ouders en patiënten bekend zijn met de risico’s hiervan. CAGGB informeert u volledig bij het gebruik van opiaten.

 

Sluiten

ROM - Resultaatmeting

CAGGB werkt met verschillende soorten vragenlijsten die ons informatie geven over het soort klachten, de ernst ervan en de diagnostische classificaties die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Deze vragenlijsten worden bij iedere patiënt gebruikt en zijn bedoeld om het effect of het resultaat van de behandeling te meten. De behandeling kan ook worden bijgesteld op basis van de uitkomst van deze vragenlijsten. Daarom worden de vragenlijsten voor aanvang van de behandeling gebruikt, soms ook tussentijds, en altijd na afloop van de behandeling. De resultaten worden met elkaar vergeleken en natuurlijk met u besproken.

Er zijn vragenlijsten voor volwassen (BSI) en vragenlijsten speciaal voor kinderen (SDQ). Daarnaast zijn er vragenlijsten om de opvoedkundige stress bij ouders te meten: de OBVL. Deze vragenlijst wordt vooral ingezet om het effect van mediatie (een behandeling waarbij via de ouders invloed wordt uitgeoefend op het gedrag van het kind) te meten.

Meldt u zich aan bij CAGGB, dan ontvangt u in een e-mail de link naar de BSI/SDQ. De vragenlijst kunt u online, digitaal invullen en versturen. Telepsy, het softwareprogramma achter dit vragenlijstsysteem doet de scoreverwerking en -vergelijking volledig automatisch. Uw behandelaar ontvangt vervolgens bericht met de scores.

Sluiten

Tips bij afspraken

Tips voor uw afspraak met een hulpverlener van CAGGB:

 • Weet wat u wilt vragen én wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op een briefje en neem dit briefje mee
 • Bedenk van tevoren altijd: ‘Waarom kom ik nu, met deze klacht, naar deze hulpverlener?’ Doe dat ook bij controleafspraken: ‘Kom ik alleen omdat het moet, of heb ik zelf ook vragen?’
 • Wees altijd eerlijk; onjuiste informatie geven belemmert uw behandeling
 • Bespreek open wat u van de behandeling verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet ten goede.
 • Weet welke medicijnen u slikt (ook zelfmedicatie), welke ziekten en behandelingen u in het verleden hebt gehad of nog hebt en/of voor welke stoffen u allergisch bent.
 • Vermeld bijzonderheden desnoods ongevraagd, bijvoorbeeld dat u zwanger wilt worden of dat bepaalde erfelijke ziekten in de familie voorkomen. Bedenk voorafgaand aan een gesprek welke informatie belangrijk kan zijn.
 • Neem -als u dat prettig vindt- iemand mee. Twee horen meer dan één en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.
 • Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen hebt, geef dat bij het begin van het gesprek aan; de hulpverlener kan hiermee dan rekening houden.
 • Controleer aan het eind van het gesprek of u de hulpverlener goed begrepen hebt. Geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en er gaat gebeuren.
 • Ga uit van de volgende regel: ‘De hulpverlener schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.’
Sluiten

Triage

Triage betekent letterlijk rangschikken.

Het triage- & aanmeldformulier is een eerste stap in het 'rangschikken' van de juiste hulpverleningsinstantie voor uw hulpvraag.

Door een screening door een deskundig triagist, wordt vastgesteld of een traject bij CAGGB wenselijk is en of een traject in de basis-ggz of in de specialistische ggz nodig is.

Sluiten

Screening

Bij CAGGB worden alle aanmeldingsgegevens eerst gescreend door een screeningsdeskundige ook wel triagist genoemd. Deze medewerker beoordeelt door welke hulpverlener u het beste geholpen kan worden. Hierbij maakt de screeningsdeskundige een aantal belangrijke afwegingen.

Allereerst wordt de verwijzing van de huisarts beoordeeld en staat zijn advies centraal. Daarna volgt de vraag welk specialisme het beste past bij uw hulpvraag zoals vermeld op het aanmeldformulier en eventueel eerdere rapportages. Ook wordt gekeken of u op het aanmeldformulier nog een specifieke voorkeur voor een hulpverleningstraject hebt aangegeven. Vervolgens wordt gekeken welke hulpverlener u het snelst van dienst kan zijn.

Uit de screening kan ook blijken dat u buiten onze instelling beter geholpen kunt worden. In dat geval wordt u met een advies voor vervolgbeleid terugverwezen naar uw huisarts/verwijzer.

 

Sluiten

Transitie Jeugdzorg

In 2015 vond er een ingrijpende wijziging plaats in de gezondheidszorg. De Jeugdwet werd ingevoerd en er wordt sindsdien gewerkt met door de gemeente gefinancierde teams. Deze teams hebben verschillende namen als Jeugdteam, Gebiedsteam, Lokaalteam, Wijkteam et cetera.

Wat de Jeugdwet voor u, uw kinderen en CAGGB betekent wordt uitgelegd in een Youtube filmpje van De Friese Gemeenten.

 

Sluiten

Verwijsindex

Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en jongeren. Soms verlenen meerdere organisaties hulp aan hetzelfde kind of gezin, maar weten ze dat niet van elkaar. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als instellingen dit met elkaar afstemmen en de problemen gezamenlijk oplossen.

Verwijsindex Fryslân

CAGGB neemt deel aan de Verwijsindex Fryslân. Met behulp van deze verwijsindex kunnen betrokken professionals elkaar sneller vinden en zo beter hun aanpak op het kind afstemmen. De verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor professionals die met kinderen werken. In de verwijsindex koppelt de beroepskracht van een instelling zijn naam aan die van het kind. Zo laat hij andere instellingen zien dat hij betrokken is.

 CAGGB legt deze koppeling vast voor alle kinderen en jongeren die worden aangemeld. Informatieoverdracht vindt alleen plaats na toestemming van de patiënt en/of de ouders/verzorgers.

Bekijk een filmpje over de verwijsindex

Sluiten

Verwijzing

Een verwijzing van uw huisarts, medewerker van een jeugdteam/gebiedsteam van de gemeente of van een aanbieder van basis-ggz is nodig voor onze specialistische ggz-behandeling.

Uw huisarts bepaalt uiteraart in samenspraak met u welke behandeling passend voor u is. De huisarts is een generalist: hij beschikt over een brede deskundigheid over heel veel gezondheidsproblemen. Hij kan u onderzoeken, adviseren en behandelen. Hij weet wanneer het verstandig is om nader onderzoek te vragen of u door te sturen naar een specialist.

Huisartsen (en ook andere specialisten zoals kinderartsen en jeugdartsen) verwijzen vaak via een beveiligde internetomgeving. 'ZorgDomein'. Medewerkers van jeugdteams van gemeenten verwijzen vaak per mail of fax. Beiden kunnen gebruik maken van ons triageformulier voor triage en aanmelding.

 

Sluiten

Woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor oor het inzetten van jeugdhulp of voor het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering.

De verantwoordelijke gemeente voor een kind dat jeugdhulp nodig heeft is de gemeente waar de ouder met gezag woont; dit is het woonplaatsbeginsel.

 

 

Sluiten

Zorgtoewijzing/beschikking

Nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor de vergoeding van onderzoek en behandeling in de jeugd-ggz, willen zij (vooraf) geïnformeerd worden. Dit doen we met een beschikking of zorgtoewijzing. CAGGB moet als zorgaanbieder hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. De toewijzing van zorg door de gemeente moet voor de start van de behandeling in ons bezit zijn.

Verschillende opties:

Een kind of jongere krijgt zorg toegekend via het basisteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin. De betrokken gemeente zorgt voor een zorgtoewijzing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van uw gemeente.

Een kind of jongere wordt naar CAGGB verwezen door een huisarts of medisch specialist. Nadat de aanmelding compleet is (ontvangst verwijsbrief (huis)arts en digitale aanmelding, inclusief toestemming van alle gezaghebbenden), melden wij de verwijzing van uw kind aan uw gemeente vanwege de vergoeding vanuit de Jeugdwet. Binnen een termijn van tien werkdagen ontvangen wij een beschikking van uw gemeente en kan de zorgverlening worden gestart. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de beschikking ontvangt u via de GGZ Portal een voorstel voor de eerste afspraak.

Hebt u er bezwaar tegen dat wij de verwijzing van uw kind melden aan uw gemeente? Dit heeft consequenties voor de vergoeding van de behandeling. Bij bezwaar verzoeken wij u ons hierover te informeren.

Bij spoed

In spoedsituaties geldt een uitzondering, de zorgtoewijzing van de gemeente kan dan achteraf worden geregeld.