Zo werkt een diagnose-behandelcombinatie (DBC)

 Alle afspraken, onderzoeken en behandelingen zijn beschreven in diagnose-behandelingcombinaties (DBC’s). De DBC is de basis voor de declaratie bij de zorgverzekeraar. Een DBC in de geestelijke gezondheidszorg bestaat uit een aantal codes:

  • AgB-code (het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners is een database waarin gegevens van zorgverleners in Nederland zijn geregistreerd)
  • DBC-prestatiecode (de twaalfcijferige code beschrijft het afgesloten en goedgekeurde DBC-traject. De code is samengesteld met de codes van het zorgtype, de diagnoseclassificatie en de productgroepen voor verblijf en behandeling)
  • Lekenomschrijving (een voor cliënten in niet medische terminologie verklarende omschrijving van het in rekening gebrachte DBC-tarief. De eerste drie codes geven aan of er sprake is geweest van verblijf in een instelling. De laatste drie codes geven de in rekening gebrachte behandeling aan. Via deze codes kan het in rekening gebrachte tarief en een nadere toelichting worden gevonden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, www.nza.nl)
  • Declaratiecode (de zescijferige code waaraan het bedrag van het DBC-tarief is gekoppeld)
  • DBC-tarief (het DBC-tarief bestaat uit de combinatie van het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling - de kosten van de behandeling - en het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor verblijf volgens de productstructuur DBC GGZ - de kosten van de opname. Als er geen sprake is van verblijf, bestaat het DBC-tarief alleen uit het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling. Het tarief is gebaseerd op de volledige kostprijs van de verleende zorg inclusief kapitaalslasten – kosten van gebouwen en faciliteiten. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de DBC-tarieven vast en publiceert deze op de site www.nza.nl)

Registratie van zorgactiviteiten
Het registratieproces start op het moment dat een patiënt zich bij de zorgaanbieder meldt met een zorgvraag. Er wordt dan meteen een zorgtraject geopend. Daarbinnen beschrijft de DBC met welke klacht en hoe een patiënt in de geestelijke gezondheidszorg is binnengekomen, welke hoofddiagnose en eventuele nevendiagnosen er is/zijn gesteld, en het beschrijft de voorgestelde behandeling. De (hoofd)diagnose moet worden vastgelegd op basis van de DSM. De DSM is een internationaal classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Tijdens het zorgtraject registreert de behandelaar alle activiteiten en verrichtingen en de daarvoor gebruikte tijd (minuten) die zijn ingezet om de zorgvraag te behandelen. Aan het eind van de behandeling en na maximaal 365 dagen dient een DBC te worden gesloten en moet zo nodig een vervolg-DBC worden geopend.

Validatie en afleiding
Als de DBC wordt afgesloten gaat de DBC door naar de validatie. Tijdens de validatie wordt de DBC gecontroleerd op een goede en volledige registratie. Daarna wordt bepaald in welke productgroep de DBC terechtkomt. Dan stuurt de behandelaar de factuur naar de zorgverzekeraar en levert daarnaast de DBC-gegevens aan het DBC-informatiesysteem (DIS).

Doel DBC-systematiek
De DBC-systematiek is in 2008 ingevoerd omdat de overheid meer transparantie wenste over prijs en prestaties in de gezondheidszorg. Ook wilde de overheid patiënten en verzekerden bewuster maken van de kosten van de zorg. Het DBC-systeem biedt meer en beter inzicht in behandelingskosten en zorggebruik.

Behandelovereenkomst / Behandelplan
De uitkomsten van het onderzoek en de geadviseerde behandelmogelijkheden worden in een adviesgesprek besproken. Ook de opmerkingen van de patiënt en de gemaakte afspraken worden hierin verwerkt. Zo ontstaat er een behandelovereenkomst. Een behandelovereenkomst is een overeenkomst tussen patiënt en behandelaar over diagnose en behandeling. Deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en is nodig om tot behandeling over te kunnen gaan.

contact