Werkwijze jeugdhulp

Er is de afgelopen tijd veel veranderd in de (administratieve afhandeling van) de jeugd-ggz. CAGGB biedt zorg aan kinderen en jongeren uit Friesland en Groningen. Het leek ons toevoegend om u over de huidige werkwijze te informeren, vandaar deze speciale pagina. 

Verwijzen en indiceren

Nadat een kind verwezen is naar CAGGB, wordt er een zorgbeschikking afgegeven door de gemeente. De beschikking is passend bij een ondersteuningsprofiel en de intensiteit van de behandeling.

Meer over verwijzen en indiceren

Over hoofd- en onderaannemerschap

Jeugdhulpaanbieders voor Friese kinderen maken onderling afspraken over de vergoeding van de zorg. Dit doen ze met een onderaannemingsovereenkomst. We leggen deze werkwijze uit en bieden twee voorbeeldcasussen.

meer over hoofd-/onderaannemer

Welke zorg biedt CAGGB?

Om u eenvoudig kennis te laten maken met onze instelling, hebben we een animatie laten maken. Deze video legt in het kort uit welke zorg CAGGB biedt. 

Kijk ook eens bij:

Sluiten

Consultatie

Hebt u behoefte aan overleg, of hebt u zorgen over een leerling? Stuur ons dan een terugbelverzoek. Wij nemen dan contact met u op om uw zorgen te bespreken.

Bent u huisarts, of verwijzer in de eerste lijn? Dan kunt u via de praktijkassistent een belafspraak aanvragen met de behandelaar van de door u verwezen patiënt. 

Sluiten

Diagnose-overstijgend

CAGGB is een algemene polikliniek voor kinderen, jongeren en volwassenen die psychische problemen ervaren. Wij bieden die zorg die het beste past bij de persoon die hulp vraagt.

De hulpverleners van CAGGB zetten zich in om persoonlijke vraagstukken te begrijpen en te behandelen. Dit betekent dat wij verder kijken dan de diagnose: wij bieden altijd persoonlijke zorg op maat.

De hulpvrager wordt dus niet op het zorgpad van de vermoedelijke diagnose gezet (diagnose-gericht), maar krijgt een persoonlijk zorgpad (diagnose-overstijgend). Veel mensen blijken namelijk niet te passen binnen de diagnose-gerichte zorgpaden. Dit komt omdat er, naast de symptomen van de diagnose, andere kwetsbaarheden zijn die klachten veroorzaken. Deze kwetsbaarheden vragen ook aandacht en zorg.

Kwetsbaarheden kunnen verschillend van aard zijn: biologisch (bijvoorbeeld het hebben van veel stresshormonen), psychologisch (bijvoorbeeld een sterke neiging hebben om overal gevaar in te zien) en/of sociaal (bijvoorbeeld het vermijden van ruzie).

Bij CAGGB gaan we ervan uit dat bij mensen die bij ons komen, de balans tussen kwetsbaarheden en beschermende factoren is verstoord. Het hervinden van de balans is een belangrijk doel. Wij bereiken dit door met name in te zetten op de beschermende factoren. Samen kijken we hoe we de draagkracht kunnen versterken, zodat de last beter ‘te dragen is’.

De tijd is rijp voor diagnose-overstijgend onderzoeken en behandelen!

Sluiten

Verwijsindex

Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en jongeren. Soms verlenen meerdere organisaties hulp aan hetzelfde kind of gezin, maar weten ze dat niet van elkaar. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als instellingen dit met elkaar afstemmen en de problemen gezamenlijk oplossen.

Verwijsindex Fryslân

CAGGB neemt deel aan de Verwijsindex Fryslân. Met behulp van deze verwijsindex kunnen betrokken professionals elkaar sneller vinden en zo beter hun aanpak op het kind afstemmen. De verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor professionals die met kinderen werken. In de verwijsindex koppelt de beroepskracht van een instelling zijn naam aan die van het kind. Zo laat hij andere instellingen zien dat hij betrokken is.

CAGGB legt deze koppeling vast voor alle kinderen en jongeren die worden aangemeld. Informatieoverdracht vindt alleen plaats na toestemming van de patiënt en/of de gezaghebbenden.

Bekijk een filmpje over de verwijsindex

Sluiten

'Dat en wat'- informatie

Wanneer iemand bij CAGGB in zorg komt, dan geven wij te allen tijde de verwijzer en de huisarts bericht middels dat-informatie. We vertellen dus dat iemand in behandeling is, maar we vertellen niet wat de inhoud van de behandeling is. Als de patiënt expliciet toestemming hiervoor heeft verleend, dan mogen we ook wat-informatie geven. CAGGB communiceert digitaal alleen persoonsgegevens via beveiligd berichtenverkeer.

Dat en wat-informatie voor kind & jeugd

Of CAGGB ook het gebiedsteam en/of school in kennis stelt dat een kind of jeugdige in behandeling is, is afhankelijk van expliciet verleende toestemming van de patiënt en/of diens gezaghebbende(n). Wij betrekken school alleen als dit toevoegend is voor de behandeling. School mag ons uiteraard altijd benaderen voor het delen van zorgen, of voor het vragen van advies. Wij bepalen aan de hand van de toestemmingen of wij 'dat' of 'wat'-informatie kunnen bieden.

Verslagen delen via het patiëntenportaal

CAGGB stelt patiënten en gezaghebbenden in de gelegenheid om zelf verslagen te delen via het online patiëntenportaal. Hebt u als docent vragen, dan zijn de gezaghebbenden van het kind uw eerste aanspreekpunt. 

Sluiten

Transitie Jeugdzorg

In 2015 vond er een ingrijpende wijziging plaats in de gezondheidszorg. De Jeugdwet werd ingevoerd en er wordt sindsdien gewerkt met door de gemeente gefinancierde teams. Deze teams hebben verschillende namen als Jeugdteam, Gebiedsteam, Lokaalteam, Wijkteam et cetera.

Wat de Jeugdwet voor u, uw kinderen en CAGGB betekent wordt uitgelegd in een Youtube filmpje van De Friese Gemeenten.

 

Sluiten

CAGGB

In 2017 is besloten om de naam Praktijk Buitenpost niet meer te gebruiken. Deze naam leverde verwarring op met een collega-praktijk in Buitenpost en onze zorgverlening werd niet weerspiegeld in de naam. 

CAGGB staat voor Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost. 

contact