Uw privacy is altijd gewaarborgd

Eén van de allerbelangrijkste regels in de medische wereld is de geheimhoudingsplicht. Ook CAGGB kent absolute geheimhouding voor haar patiënten.

Uw behandelaar bij CAGGB beschermt uw privacy en bewaakt deze. Behandelingen vinden alleen plaats op plekken die afgeschermd zijn, dus daar waar alleen de behandelaar en eventuele groepsgenoten u kunnen horen. Uiteraard mag u als patiënt mensen meenemen naar uw behandeling, zij mogen met uw goedkeuring aanwezig zijn. 

Privacy Medisch Dossier
Uw medisch dossier is alleen ter inzage aan de behandelaar en degenen die betrokken zijn bij de behandeling. De behandelaar mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de behandelaar daartoe verplicht. 

Privacy na overlijden
Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de patiënt op geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens. Dit recht op bescherming van de privacy ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet. Het overlijden van een patiënt betekent niet dat diens privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook na de dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de behandelaar zeker weet dat de patiënt daartegen geen bezwaar gehad zou hebben.

contact