Vragenlijsten voor volwassenen, opvoeders en kinderen

CAGGB werkt met verschillende soorten vragenlijsten die ons informatie geven over het soort klachten, de ernst ervan en de diagnostische classificaties die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Deze vragenlijsten worden bij iedere patiënt gebruikt en zijn bedoeld om het effect of het resultaat van de behandeling te meten. De behandeling kan ook worden bijgesteld op basis van de uitkomst van deze vragenlijsten. Daarom worden de vragenlijsten voor aanvang van de behandeling gebruikt, soms ook tussentijds, en altijd na afloop van de behandeling. De resultaten worden met elkaar vergeleken en natuurlijk met u besproken.

Er zijn vragenlijsten voor volwassen (BSI) en vragenlijsten speciaal voor kinderen (SDQ). Daarnaast zijn er vragenlijsten om de opvoedkundige stress bij ouders te meten: de OBVL. Deze vragenlijst wordt vooral ingezet om het effect van mediatie (een behandeling waarbij via de ouders invloed wordt uitgeoefend op het gedrag van het kind) te meten.

Meldt u zich aan bij CAGGB, dan ontvangt u in een e-mail de link naar de BSI/SDQ. De vragenlijst kunt u online, digitaal invullen en versturen. Telepsy, het softwareprogramma achter dit vragenlijstsysteem doet de scoreverwerking en -vergelijking volledig automatisch. Uw behandelaar ontvangt vervolgens bericht met de scores.