Woordenboek

 • Woordenboek

Woordenboek

Sluiten

Adolescentie

Adolescenten zijn jongeren vanaf vijftien jaar.

Sluiten

Affectief

Affectief komt van het woord affectie, oftewel genegenheid, liefde. Het affectief functioneren is dus genegenheid of liefde tonen.

Sluiten

Autonomie

Waar je ook woont, hoe arm of rijk je bent, het maakt niet uit: ieder mens wordt afhankelijk geboren. Als baby heb je zorg en liefde van je ouders nodig. Je bent afhankelijk van hen, want zonder de hulp van een volwassene overleef je je babytijd niet. Je hecht je aan je opvoeders en vindt hen het belangrijkste in jouw leven.

Tijdens het opgroeien leer je voortdurend dingen zelf te doen. Je wordt stapje voor stapje een beetje autonomer zoals we dat noemen. Je leert bijvoorbeeld kruipen, lopen, fietsen en autorijden. Hierdoor wordt je wereld steeds groter. Je ontwikkelt je eigen smaak en voorkeuren, je kiest je eigen vrienden en opleiding. Zo geef je in die groter wordende wereld jouw eigen leven vorm. Je denkt en doet op de manier die jij het beste bij jezelf vindt passen; je loopt je eigen pad naar volwassenheid.

Als je als volwassene los van de mening van een ander keuzes durft te maken, je prima voelt in het bijzijn van anderen, maar ook alleen kunt zijn, dan kun je stellen dat je het pad van baby naar volwassenheid goed hebt afgelegd. Je bent een autonoom mens geworden. Autonome mensen hebben een eigen identiteit, ze weten wat ze willen, wat ze nodig hebben en ze durven dit te uiten.

Wat als je niet zo autonoom bent?

Veel mensen ervaren problemen met autonomie. Vaak zijn deze mensen (soms onbewust) veel hobbels en kuilen tegengekomen op hun pad naar volwassenheid, waardoor de ontwikkeling van de eigen identiteit niet goed is verlopen.

Als je niet goed weet wat je wilt en wat je nodig hebt en/of hier niet om durft te vragen, dan kun je last krijgen van allerlei psychische klachten. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat er een verband is tussen stress-, angst- en stemmingsklachten, eetstoornissen, antisociaal gedrag en onvoldoende autonomieontwikkeling. De ontwikkeling naar volwassenheid, of het pad zoals we dat eerder noemden, is ongezond of onvolledig afgelegd. De oorzaken hiervoor vinden we terug in allerlei vormen en zijn voor ieder mens net zo verschillend als het pad zelf. Zie de oorzaken maar als hobbels en kuilen op het pad.

Waar bestaat autonomie uit?

Autonomie bestaat uit de onderdelen ‘zelfbewustzijn’, ‘gevoeligheid voor anderen’ en ‘het vermogen om nieuwe situaties te hanteren’.

 • Zelfbewustzijn
  - Bewust van je eigen mening; je weet wat je vindt
  - Weten wat je nodig hebt; je weet wat je wilt
  - Jezelf uitspreken; je durft je mening te uiten en te vragen wat je wilt
 • Gevoeligheid voor anderen
  - Open staan voor de denkwijze van een ander
  - Begrijpen wat een ander wil; je kunt bedenken dat behoeftes en meningen verschillen 
  - Kunnen meevoelen met anderen; je kunt invoelen wat een ander ervaart
  - Zowel gezelschap als alleen-zijn kunnen waarderen
 • Vermogen om nieuwe situaties te hanteren
  - Nieuwe situaties durven aangaan en je hier vrij snel goed bij voelen
  - Je flexibel en open kunnen opstellen naar een nieuwe omgeving

In de praktijk komt het vaak voor dat mensen met psychische problemen, waaronder hechtingsproblemen:

- (zeer) laag scoren op ‘zelfbewustzijn’
- (zeer) hoog scoren op ‘gevoeligheid voor anderen’
- benedengemiddeld scoren op ‘het vermogen om nieuwe situaties te hanteren’

Hoe onderzoek je of iemand autonoom is?

Met een speciale vragenlijst, de Autonomie en Gehechtheidsschaal (AGS), kunnen we onderzoeken of iemand voldoende autonoom is. Daarnaast kunnen we de vragenlijst ook na een behandeling inzetten, om te kijken of de behandeling effect heeft gehad op de autonomieontwikkeling.

Kun je autonomer worden als je al volwassen bent?

Ook als je al volwassen bent, kun je autonomer worden. Eigenlijk is er aan het einde van het pad naar volwassenheid, altijd een auto(nomie)weggetje naar links of rechts. De vraag om autonomer te worden is een goede hulpvraag, die in sommige gevallen direct in contact staat met de bron van alle psychische problemen die je ervaart.

Sluiten

Behandelaar

Een behandelaar is iemand die voor zijn beroep patiënten of cliënten behandelt. Bij CAGGB zijn er psychologen, verpleegkundig specialisten en een psychiater die behandelen. Al onze medewerkers (en ook de behandelaren) staan op onze team-pagina.

Sluiten

BSI

Brief Symptom Inventory, meet psychische en/of lichamelijke klachten op verschillende dimensies bij volwassenen.

Sluiten

BSN

Het burgerservicenummer (BSN)  is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt uw BSN opzoeken op bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het BSN is een 9-cijferignummer.

Het BSN-nummer van kinderen staat ook vermeld op de papieren van de Sociale Verzekeringsbank (kinderbijslag) en op de zorgpas van de zorgverzekering. 

Sluiten

CAGGB

In 2017 is besloten om de naam Praktijk Buitenpost niet meer te gebruiken. Deze naam leverde verwarring op met een collega-praktijk in Buitenpost en onze zorgverlening werd niet weerspiegeld in de naam. 

CAGGB staat voor Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost. 

Sluiten

Chronisch

Chronisch betekent langdurig. Een chronische ziekte is een langdurige, slepende ziekte.

Sluiten

Cognitief

Cognitief betekent de voorstellingen en informatieverwerkingen in je brein, eigenlijk betekent het dus 'met je verstand'. Zoals in cognitief functioneren, dit is dingen leren of leren kennen.

Sluiten

DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor de diagnose en statistiek van psychische aandoeningen. In de meeste landen dient dit als standaard voor de psychiatrische diagnostiek.

De DSM is noodzakelijk geworden om een einde te maken aan de zeer grote internationale spraakverwarring in de literatuur over psychische aandoeningen. Termen als depressie of psychose werden door verschillende mensen in verschillende landen anders omschreven.

De DSM zorgt voor meer eenheid in diagnosen. Alle symptomen zijn er duidelijk in omschreven en er wordt aangegeven hoeveel symptomen aanwezig dienen te zijn voordat er kan worden gesproken van een bepaald syndroom of ziektebeeld.

Sluiten

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR is een therapievorm bij o.a. traumaverwerking. Lees meer over EMDR.

Sluiten

Emotieregulatieproblemen

Emotieregulatieproblemen is een verzamelnaam voor het niet goed kunnen beheersen van emoties. Bijvoorbeeld als er heel snel gehuild wordt, of wanneer mensen zeer snel woedend worden en zij niet zelf weer rustig kunnen worden.

Sluiten

GAF-score

De GAF-score geeft met een score tussen 0 en 100 aan in welke mate een persoon psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneert. GAF staat voor Global Assessment of Functioning. De GAF-score was onderdeel van het DSM-systeem, dat gebruikt wordt voor het diagnosticeren van psychiatrische aandoeningen.

Mensen zonder duidelijke psychische, beroepsmatige of sociale problemen hebben meestal een score tussen de 90 tot 100; hoe meer problemen men ervaart, des te lager de score.

De vierde editie van het handboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) vermeldt de volgende omschrijvingen:

91-100: Uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten, de problemen in het leven lopen nooit uit de hand, persoon wordt op prijs gesteld door anderen door veel goede kwaliteiten. Geen symptomen.

81-90: Geen of minimale symptomen, goed functioneren op alle gebieden, geïnteresseerd en betrokken bij een groot aantal activiteiten, sociaal effectief, doorgaans tevreden met het leven, alleen alledaagse problemen en zorgen.

71-80: Als er symptomen optreden, zijn deze van voorbijgaande aard, te verwachten reacties op psychosociale stress, slechts beperkte hinder in sociale omgang, op het werk of op school.

61-70: Enige lichte symptomen OF enige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school, maar functioneert over het algemeen behoorlijk goed, heeft goede inter-persoonlijke contacten.

51-60: Matige symptomen OF matige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school.

41-50: Ernstige symptomen OF ernstige beperkingen in sociaal functioneren, op het werk of op school.

31-40: Enige vermindering in realiteitsbesef of communicatie OF sterke vermindering op verschillende terreinen, zoals werk of school, gezins- of familierelaties, beoordelingsvermogen, denkvermogen of stemming.

21-30: Gedrag wordt beïnvloed door wanen of hallucinaties OF ernstige beperkingen van communicatie of beoordeling OF onvermogen op alle terreinen te functioneren.

11-20: Enig gevaar om zichzelf of anderen te verwonden OF af en toe verwaarlozing van de persoonlijke hygiëne OF zeer ernstige vermindering van communicatie.

1-10: Blijvend gevaar zichzelf of anderen te verwonden OF blijvend onvermogen de persoonlijke hygiëne te onderhouden OF ernstig suïcidaal gedrag met duidelijke doodsverwachting.

Als er onvoldoende informatie is om een GAF-score te geven, dan scoort een persoon nul.

Bedankt voor het bezoek aan deze pagina, als u bovenstaande informatie over de GAF-score gebruikt voor uw studie, vermeldt u CAGGB.nl dan in uw bronnen? 

Sluiten

Ggz

GGZ betekent geestelijke gezondheidszorg.

Sluiten

Hulpverlener

Hulpverlener is de algemene benaming voor een persoon die hulp verleent in bepaalde situaties. Er zijn hulpverleners op diverse gebieden. Zo zijn er hulpverleners bij psychische problemen, hulpverleners bij medische problemen enzovoort. Al onze hulpverleners staan op onze team-pagina.

Sluiten

Naturapolis

Er zijn verschillende soorten verzekeringen. Bij een naturapolis kiest uw verzekeraar goede zorgaanbieders en sluit er contracten mee. Als u zorg nodig heeft, kiest u  uit één van deze geselecteerde zorgaanbieders. Wilt u toch door een andere zorgverlener worden geholpen? Dat kan, maar de zorgverzekeraar mag dan een lagere vergoeding geven. Hoe hoog de vergoeding is, staat in de polis.

Sluiten

OBVL

OBVL staat voor Opvoedings-Belasting VragenLijst; een vragenlijst voor ouders waarmee de opvoedingsbelasting en opvoedstress kan worden gemeten.

Sluiten

Opiumwet

In Nederland mag u medicijnen die onder de Opiumwet vallen gebruiken, maar in veel andere landen heeft u daarvoor een verklaring nodig.

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn bijvoorbeeld slaap- en kalmeringsmiddelen (bijvoorbeeld valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld morfinehoudende pijnstillers), middelen voor de behandeling van ADHD (bijvoorbeeld medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat) en medicinale cannabis. Vraag ruim voor een vakantie naar het buitenland aan uw arts of apotheker of uw medicijn onder de Opiumwet valt.

Sluiten

Perceptueel

Perceptueel betekent: door waarneming met zintuigen. Dus iets wat u kunt zien, horen, ruiken, proeven of voelen.

Sluiten

Plafondbudget

Elke zorgverzekeraar koopt zorg in bij zorgaanbieders (zoals ggz-instellingen, fysiotherapeuten en ziekenhuizen) en maakt contractafspraken. Een zorgverzekeraar kent vervolgens een budget (‘zak met geld’) toe aan deze zorgaanbieder; die mag dan bijvoorbeeld per jaar voor € 10.000 zorg verlenen. Wordt dit plafondbudget bereikt, dan worden onderzoek en behandeling niet meer vergoed en kan de zorgaanbieder geen patiënten meer aannemen van de desbetreffende zorgverzekeraar. Dat zou immers betekenen dat hij de patiënten van deze zorgverzekeraar gratis moet helpen.

De hoogte van de budgetten verschilt per zorgverzekeraar. Het komt voor dat patiënten door het ingestelde plafondbudget van hun zorgverzekeraar langer moeten wachten (tot er budget voor het nieuwe jaar wordt toegekend) op zorg. Soms zijn aanbieders genoodzaakt om een patiëntenstop door te voeren voor bepaalde zorgverzekeraars, omdat het plafondbudget al vroeg in het jaar is bereikt. Ook CAGGB heeft regelmatig te maken met (de consequenties van) plafondbudgetten. Eerder schreven wij een blog over dit fenomeen.

Sluiten

Preoccupatie

Een extreme belangstelling voor een bepaald onderwerp uit bijvoorbeeld de wetenschap (geschiedenis, religie, taal, wiskunde), hobby (bijvoorbeeld verzamelen) of activiteit (bijvoorbeeld voetballen) hebben, samen met dwangmatig gedrag.

Sluiten

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Een psychiater is dus een dokter, een medisch specialist. Psychiaters zijn bevoegd medicijnen voor te schrijven.

Sluiten

Psycholoog

Een psycholoog behandelt patiënten met een psychische aandoening, stoornis of andere mentale (geestelijke) problemen. Een psycholoog kan een diagnose stellen. Hij of zij doet de behandeling van het probleem of de stoornis, soms in overleg met de psychiater of verpleegkundig specialist. Vaak bestaat deze behandeling uit persoonlijke gesprekken, maar bij CAGGB behandelen we ook veel in groepen. 

Sluiten

ROM

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring, een resultaatmeting.

Sluiten

Schengenlanden

Er zijn 26 Europese landen  die vallen onder het Schengengebied. Dit zijn de zogeheten Schengenlanden. Binnen deze landen mag u als inwoner van de Europese Unie (EU) vrij reizen, maar in veel landen is het bezit en gebruik van medicijnen die onder de opiumwet vallen verboden. Reist u naar een Schengenland met medicijnen die onder de Opiumwet vallen, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Dit zijn de Schengenlanden:

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland. Reist u naar een ander land, vraag dan vooraf na of en hoe u uw medicijnen kunt meenemen.

Sluiten

SDQ

Strengths and Difficulties Questionnaire, vragenlijst voor het signaleren van psychosociale problemen bij kinderen.

Sluiten

Terugvalpreventie

Terugvalpreventie is het voorkomen van een terugval. Herstellen gaat met vallen en opstaan. Uit behandeling zijn betekent niet dat u nooit meer in uw oude patronen zult belanden, of geen last krijgt van eerdere klachten. Het is voor iedereen verschillend hoe een terugval tot stand komt. Langdurige stress, slaaptekort of spanningen kunnen een trigger zijn.

Tijdens de behandeling bij CAGGB leert u hoe u het beste kunt omgaan met triggers en hoe u het beste op uw klachten kunt reageren. Na de behandeling is het belangrijk om triggers te voorkomen, maar ieder mens ervaart zo nu en dan stress en spanning, dus 100% voorkomen kunnen we niet. Op zo'n moment is het belangrijk dat u weet wat u kunt doen om te voorkomen dat u een terugval krijgt. Bij terugvalpreventie wordt dit geleerd en/of onderhouden. Bij CAGGB zijn verschillende mogelijkheden voor terugvalpreventie.

Neem contact op om mogelijkheden te bespreken.  

Sluiten

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die bevoegd is om bepaalde medische taken uit te voeren, zoals het voorschrijven van medicatie. Hij of zij doet dit onder supervisie van de psychiater. De verpleegkundig specialist werkt op het grensgebied van de verpleegkunde en de geneeskunde. Bij CAGGB werken meerdere verpleegkundig specialisten. Zij staan vermeld op onze team-pagina.

Sluiten

Verzekerdennummer

Iedereen met een zorgverzekering heeft een verzekerdennummer. Dit nummer staat op de zorgpas en op het polisblad van de zorgverzekering. Kinderen hebben een eigen verzekerdennummer. Indien u niet weet wat uw verzekerdennummer is, kunt u het beste contact opnemen met de klantenservice van uw zorgverzekering. 

Sluiten

WMCZ

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

contact