Procedure geschillen en klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de zorg, of als er andere zaken zijn in het contact met CAGGB die volgens u beter kunnen, dan is het goed daarover met uw behandelaar of iemand anders van CAGGB te praten. Op die manier kunnen de meeste problemen worden opgelost.

Klachten van patiënten worden zo laagdrempelig mogelijk behandeld door degene tegen wie de klacht is gericht. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk/wenselijk is, kan de patiënt een beroep doen op een klachtenfunctionaris.

Interne klachtenfunctionaris

CAGGB heeft een interne klachtenfunctionaris; dit is Gerbrig Kamps, tevens gz-psycholoog. U kunt contact met haar opnemen via de praktijkassistent.

Bent u niet tevreden over het afhandelen van de klacht, dan kunt u terecht bij een externe klachtenfunctionaris.

Externe klachtenfunctionaris

Conform de Wkkgz biedt Audité Zorg, onderdeel van Zorgbelang Drenthe, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. CAGGB kan als aangesloten lid hier een beroep op doen.

Klachten moeten schriftelijk, ondertekend en voldoende gemotiveerd worden ingediend bij de externe klachtencommissie onder vermelding van naam en adres van de klager alsmede de reden van de klacht. U ontvangt binnen een week bevestiging van ontvangst van uw brief. Daarna krijgt u nadere informatie over de verdere procedure.

Het adres van de externe klachtencommissie is:
Audité klachtencommissie zorg
p/a de Kazerne
Annerweg 30
9471 KV  ZUIDLAREN

Vermeld op de envelop ‘Vertrouwelijk’.

Geschillencommissie

Mochten de patiënt en CAGGB er, ondanks bemiddeling van de externe klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kan de patiënt de klacht aanbieden bij de Geschillencommissie. Informatie over de procedure van melding van een klacht bij de geschillencommissie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

DOWNLOAD WKKGZ-KLACHTENREGLEMENT CAGGB