Procedure geschillen en klachten

Bent u ontevreden over uw behandeling, of wilt u een klacht indienen? Ga dan in gesprek met uw hulpverlener(s). Uw hulpverlener probeert uw zorgen en/of ontevredenheid dan op te lossen.

Tweede mogelijkheid

Komt u er met uw hulpverlener niet uit? Dan kunt u een gesprek aanvragen met uw hulpverlener en zijn/haar teamleider. Ook bij dit gesprek is het doel het oplossen van zorgen en ontevredenheid.

Laatste mogelijkheid

Blijft u ontevreden en wilt u een klacht indienen? Dan kunt u mailen naar info@synaeda.nl. Zet in de onderwerpregel ' Mail voor Marrit de Boer'. Marrit de Boer is eerste geneeskundige en psychiater bij Synaeda (de organisatie waar CAGGB nauw mee samenwerkt). Omschrijf in uw mail zo goed mogelijk wat uw klacht is. Vertel ook waarom u ontevreden bent over de oplossing die uw eigen hulpverlener heeft geboden.

Onafhankelijke externe klachtenfunctionaris of klachtencommissie

Mocht u er onderling met CAGGB en Synaeda niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris of klachtencommissie van GGZ Friesland.

Klachten moeten schriftelijk, ondertekend en voldoende gemotiveerd worden ingediend bij de externe klachtencommissie. U kunt hiervoor het formulier voor het melden van een klacht gebruiken. Na het insturen van uw klacht krijgt u nadere informatie over de verdere procedure.

Het adres van de externe klachtencommissie is:

Klachtencommissie voor patiënten en naasten
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden

of per e-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

Geschillencommissie

Mochten de patiënt en CAGGB er, ondanks bemiddeling van de externe klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kan de patiënt de klacht aanbieden bij de Geschillencommissie. Informatie over de procedure van melding van een klacht bij de geschillencommissie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

DOWNLOAD WKKGZ-KLACHTENREGLEMENT CAGGB

Download technisch reglement wkkgz-klachten

 

direct bellen