Procedure geschillen en klachten

Bent u ontevreden over uw behandeling, of wilt u een klacht indienen? Ga dan in gesprek met uw hulpverlener(s). Uw hulpverlener probeert uw zorgen en/of ontevredenheid dan op te lossen.

Tweede mogelijkheid

Komt u er met uw hulpverlener niet uit? Dan kunt u een gesprek aanvragen met uw hulpverlener en zijn/haar teamleider. Ook bij dit gesprek is het doel het oplossen van zorgen en ontevredenheid.

Laatste mogelijkheid

Blijft u ontevreden en wilt u een klacht indienen? Dan kunt u mailen naar info@synaeda.nl. Zet in de onderwerpregel ' Mail voor Marrit de Boer'. Marrit de Boer is eerste geneeskundige en psychiater bij Synaeda (de organisatie waar CAGGB nauw mee samenwerkt). Omschrijf in uw mail zo goed mogelijk wat uw klacht is. Vertel ook waarom u ontevreden bent over de oplossing die uw eigen hulpverlener heeft geboden.

Onafhankelijke externe klachtenfunctionaris of klachtencommissie

Mocht u er onderling met CAGGB en Synaeda niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris of klachtencommissie van GGZ Friesland. Naasten kunnen ook contact zoeken met de familievertrouwenspersoon. De gegevens van de familievertrouwenspersoon zijn:

Jettie Zijlstra
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
Maliebaan 87
3581 CG  Utrecht
Tel.: 06 510 301 35
E-mail: j.zijlstra@familievertrouwenspersoon.nl
Voor meer informatie: zie de website

Klachten moeten schriftelijk, ondertekend en voldoende gemotiveerd worden ingediend bij de externe klachtencommissie. U kunt hiervoor het formulier voor het melden van een klacht gebruiken. Na het insturen van uw klacht krijgt u nadere informatie over de verdere procedure.

Het adres van de externe klachtencommissie is:

Klachtencommissie voor patiënten en naasten
Postbus 932
8901 BS  Leeuwarden

of per e-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

Wkkgz-klachtenreglement

De Wkkgz-klachtenregeling geeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De regeling is bedoeld om het vertrouwen in uw hulpverlener in het bijzonder, of CAGGB/Synaeda in het algemeen, te herstellen. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van onze zorg zo goed mogelijk te krijgen en te houden. Als zorginstelling zijn wij verplicht een klachtenreglement te hebben.

Bij elke klacht zullen we eerst proberen die in overleg met u te bespreken. Onze eerste geneeskundige kan u hierbij ondersteunen. Zijn er klachten waar wij niet samen met u uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze commissie is erkend door de minister. Hiermee voldoet CAGGB/Synaeda aan de wettelijke eisen.

Geschillencommissie

Mochten de patiënt en CAGGB er, ondanks bemiddeling van de externe klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kan de patiënt de klacht aanbieden bij de Geschillencommissie. Vermeld hierbij dat de klacht CAGGB, onderdeel van Synaeda, betreft. Informatie over de procedure van melding van een klacht bij de geschillencommissie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

Download technisch reglement wkkgz-klachten

 

contact