Procedure geschillen en klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de zorg, of als er andere zaken zijn in het contact met CAGGB die volgens u beter kunnen, dan is het goed daarover met uw behandelaar of iemand anders van CAGGB te praten. Op die manier kunnen de meeste problemen worden opgelost.

Klachten van patiënten worden zo laagdrempelig mogelijk behandeld door degene tegen wie de klacht is gericht. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk/wenselijk is, kan de patiënt een beroep doen op een klachtenfunctionaris.

Interne klachtenfunctionaris

CAGGB heeft een interne klachtenfunctionaris; dit is Anne Jongsma, tevens kinder- en jeugdpsychiater. U kunt contact met hem opnemen via de praktijkassistent.

Bent u niet tevreden over het afhandelen van de klacht, dan kunt u terecht bij een externe klachtenfunctionaris.

Externe klachtenfunctionaris

Conform de Wkkgz biedt GGZ Friesland een onafhankelijke klachtencommissie. CAGGB kan als onderdeel van GGZ Friesland hier een beroep op doen.

Klachten moeten schriftelijk, ondertekend en voldoende gemotiveerd worden ingediend bij de externe klachtencommissie. U kunt hiervoor het formulier voor het melden van een klacht gebruiken. Na het insturen van uw klacht krijgt u nadere informatie over de verdere procedure.

Het adres van de externe klachtencommissie is:

Klachtencommissie voor patiënten en naasten
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden

of per e-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

Vermeld op de envelop ‘Vertrouwelijk’.

Geschillencommissie

Mochten de patiënt en CAGGB er, ondanks bemiddeling van de externe klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kan de patiënt de klacht aanbieden bij de Geschillencommissie. Informatie over de procedure van melding van een klacht bij de geschillencommissie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

DOWNLOAD WKKGZ-KLACHTENREGLEMENT CAGGB

Download technisch reglement wkkgz-klachten

 

contact