Verwijzen en K&J-producten

Jeugdige in zorg bij CAGGB, wie verwijst?

Voor onderzoek en/of behandeling bij CAGGB is altijd een verwijzing nodig. De huisarts verwijst, maar ook kinderartsen en medewerkers van het gebiedsteam (voorheen CJG) kunnen verwijzen. In de praktijk komen de meeste verwijzingen van de huisarts.

Wie betaalt K&J-zorg in Friesland en Groningen?

Sociaal Domein Friesland (SDF) koopt zorg in namens de Friese gemeenten. In Groningen koopt de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) de zorg in. De zorg, verleent door ggz-, jeugdhulp- en jeugdzorgaanbieders, is ingedeeld in ondersteuningsprofielen. Als een kind of jeugdige wordt verwezen door het gebiedsteam, dan bepalen zij, met een zorgindicatie, welk profiel wordt toegekend. Wordt een kind of jeugdige verwezen door een (huis)arts, dan bepaalt de jeugdhulpaanbieder het profiel. 

De zorgindicatie voor Friese jeugdigen kan worden gedaan met behulp van de beslisboom van SDF.

De aanbieder van de zorg bepaalt de intensiteit van het profiel. Het profiel vormt samen met de intensiteit het product dat wordt geboden en vergoed. De gemeente draagt zorg voor de vergoeding van het geboden product. Jeugdhulpaanbieders maken onderling afspraken over hoofd- en onderaannemerschap. 

Meer hoofd- en onderaannemersschap

Waarin verschillen ondersteuningsprofielen van elkaar?

Ondersteuningsprofielen verschillen in doelgroep, zorgtype en duur. De doelgroep kan alleen de jeugdige zijn, maar ook diens gezin. Het zorgtype kan bijvoorbeeld medicatiecontrole zijn, maar ook een klinische opname. De duur kan kort, middel, lang of zelfs duurzaam zijn.

Op de inkoopwebsites van SDF en RIGG kunt u zien bij welke aanbieders zij zorg hebben ingekocht. Bij deze aanbieders kunnen kinderen en jeugdigen terecht voor hulp en behandeling.

 

 

direct bellen