Privacystatement

In dit privacystatement leggen we uit hoe CAGGB omgaat met uw persoonsgegevens. We vinden de privacy van onze patiënten, verwijzers, en sollicitanten ontzettend belangrijk.  Voor iedere doelgroep gelden andere privacy-toezeggingen, hieronder staan onze toezeggingen per doelgroep.


PRIVACY PATIËNTEN CAGGB

Dossier

Als u (of uw kind) wordt aangemeld voor onderzoek en behandeling, dan leggen wij een dossier aan. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht ons hiertoe. In dit dossier bewaren wij alleen informatie die van belang is voor het onderzoek en de behandeling. 

Aanmelden via de website 

Bij een aanmelding via www.caggb.nl geeft u bijzondere persoonsgegevens aan ons door. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die privacygevoelig zijn, of privacygevoelig worden in combinatie met andere gegevens zoals bijvoorbeeld uw naam en BSN. Wij vragen u bij een aanmelding via onze website naar de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • De klachten die u (of uw kind) ervaart, zodat we kunnen inschatten welke behandelaar het beste bij de hulpvraag past en om de ernst van de klachten te kunnen inschatten.
 • Bij een aanmelding voor een volwassene vragen we naar het opleidingsniveau, zodat we een benadering op maat kunnen bieden. 
 • Uw contactgegevens, zodat we u kunnen benaderen. Met de contactgegevens richten we ook het patiëntenportaal in voor u en/of uw kind.
 • Het BSN (burgerservicenummer), zodat we kunnen controleren of uw gegevens kloppen. Hierop kunnen wij de vergoeding van de zorg regelen met de zorgverzekeraar (voor volwassenen) of de gemeente (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar).
 • Het nummer van het identiteitsbewijs en het type identiteitsbewijs, zodat we dit kunnen overleggen bij het regelen van de vergoeding van de zorg met de zorgverzekeraar (of de gemeente).
 • Uw huisarts, zodat we bij hem kunnen aangeven dat u (of uw kind) bij ons wordt behandeld.
 • Eerdere behandelaars, zodat we uw dossier bij hen kunnen opvragen. We vragen hiernaar, omdat informatie over uw eerdere hulpvraag de behandeling kan versnellen.
 • Medicijngebruik, zodat we weten welke medicijnen worden gebruikt en om te voorkomen dat we een niet passend recept uitschrijven.
 • De verwijsbrief, zodat we kunnen beoordelen of uw behandeling onder verzekerde zorg valt en we alvast informatie over uw klachten kunnen inzien. Volgt er op uw verwijzing geen aanmelding, dan stellen wij na 28 dagen de verwijzer in kennis dat u niet bij CAGGB in behandeling komt. De verwijzing wordt daarna vernietigd.
 • Andere belangrijke verslagen, zodat we uw aanmelding en daarmee uw hulpvraag zo compleet mogelijk ontvangen.

Voor kinderen en jongeren vragen we ook naar:

 • De gezagsituatie, gezaghebbenden en hun e-mailadressen, zodat we hun een geanonimiseerde e-mail kunnen sturen over het geven van toestemming. Bij de aanmelding van een kind onder de 16 dienen alle gezaghebbenden toestemming te verlenen voor onderzoek en behandeling.
 • De leefsituatie, om in te zien of het kind woonachtig is bij gezaghebbende(n), naasten of een instelling.Huidige betrokken zorgaanbieders, zodat we afspraken met hen kunnen maken over wie welke zorg verleent. De gemeente stelt dit als voorwaarde voor vergoeding van zorg. 
 • Zorgverleners die op dit moment betrokken zijn, we vragen een handtekening om met deze zorgverleners contact op te mogen nemen.

De door u ingevulde gegevens worden niet bewaard op de website en server van www.caggb.nl. Wij ontvangen een beveiligde e-mail met uw aanmelding, waarna we u inschrijven. We verwerken de gegevens in ons elektronisch patiëntendossier. De e-mail wordt na verwerking verwijderd. Gegevens die ingevuld zijn in het aanmeldproces, maar niet naar ons worden verzonden, worden niet opgeslagen of bewaard.

Patiëntenportaal

De GGZ Portal is een persoonlijke, beveiligde online omgeving voor patiënten van CAGGB. Dit patiëntenportaal is gekoppeld aan ons elektronisch patiëntendossier. U krijgt op uw e-mailadres een wachtwoord voor dit patiëntenportaal, zodat u uw eigen dossier, of dat van uw kind (indien van toepassing) kunt kunt inzien. Uw dossier bevat persoons- en gezondheidsgegevens.Alleen u en daartoe bevoegde medewerkers van CAGGB hebben toegang tot uw dossier. Medewerkers van CAGGB hebben geheimhoudingsplicht en houden zich aan een gedragscode voor het gebruik van het elektronisch patiëntendossier. In de gedragscode staat onder meer dat medewerkers nooit een dossier mogen inzien als zij niet bij de behandeling van die patiënt betrokken zijn. 

CAGGB bewaart informatie op veilige wijze. We handelen in overeenstemming met de autoriteit verordening persoonsgegevens (AVG) en voldoen aan geldende wet- en regelgeving met betrekking tot ICT. De wet (WGBO) verplicht ons uw dossier 20 jaar te bewaren. Als u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u dit aanvragen bij de zorgcoördinator van CAGGB (zorgcoordinator@caggb.nl). Dossiers van patiënten onder de 18 bewaren we tot zij 33 jaar worden (15 jaar na de 18e verjaardag). 

Uitwisselen van uw gegevens

Om ervoor te zorgen dat uw zorg wordt vergoed, wisselen wij gegevens uit met uw zorgverzekeraar. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wisselen we gegevens uit met de gemeente waarin het kind staat ingeschreven en met eventuele andere betrokken zorgaanbieders . 

Gegevensuitwisseling met zorgverzekeraars

CAGGB is verplicht om uw zorgverzekeraar in kennis te stellen van de categorie waarin uw diagnose valt. We noemen dit de DSM hoofdgroep. Voorbeelden hiervan zijn depressieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, aandachtstekort- en gedragsstoornissen. Als u niet wilt dat wij de DSM hoofdgroep doorgeven aan uw zorgverzekeraar, dan kunt u bezwaar maken met het document privacyverklaring volwassenen. Belangrijk is dat u dit bij aanvang van uw behandeling doet. Gegevensuitwisseling met zorgverzekeringen vindt plaats via versleuteld berichtenverkeer.

Gegevensuitwisseling met gemeenten 

Om zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed te krijgen, wisselen wij persoonsgegevens uit met de gemeente waarin het kind staat ingeschreven. Op onze facturen werken we met codes. We vermelden geen diagnose. Gegevensuitwisseling met gemeenten vindt plaats via versleuteld berichtenverkeer.

Gegevensuitwisseling met andere betrokken zorgaanbieders (voor patiënten tot 18 jaar)

Soms bieden meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd behandeling aan één kind of jongere. Deze zorgaanbieders maken onderling afspraken over de vergoeding van de zorg. Ze treden op als hoofd- en onderaannemer van zorg. Bij het uitwisselen van gegevens voor de onderlinge vergoedingen wordt geen diagnose genoemd, we werken met codes. Gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders vindt plaats via versleuteld berichtenverkeer.

Gegevensuitwisseling met de GGD (voor patiënten tot 18 jaar)

Bij patiënten tot 18 jaar geven wij, alleen na toestemming, aan de GGD door dat het kind bij ons in zorg is. Gegevensuitwisseling met de GGD vindt plaats via versleuteld berichtenverkeer.

Gegevensuitwisseling met de verwijzer

Naast uitwisseling van gegevens voor het vergoeden van de zorg, wisselen wij standaard ‘dat-informatie’ uit met uw verwijzer (huisarts, eerstelijnspsycholoog). Wij vertellen uw verwijzer dát u bij ons in behandeling bent. Ook bij  kinderen en jongeren tot 18 jaar geven we bij de huisarts aan dát zij in behandeling zijn bij CAGGB. Wenst u dat ook verslagen doorgestuurd worden naar de huisarts, dan kunt u dit aangeven in het patiëntenportaal onder ‘toestemmingen’.

Gegevensuitwisseling met overige organisaties

In Nederland zijn organisaties actief die de geestelijke gezondheidszorg (ggz) monitoren. Twee ervan zijn Stichting Benchmark GGZ (SBG) en DBC Informatie Systeem (DIS). Deze organisaties hebben als doel de kwaliteit van de ggz te bewaken. CAGGB geeft uw gegevens door als u hier toestemming voor verleent. Uw gegevens, of de gegevens van uw kind, worden onherleidbaar doorgegeven. U kunt uw toestemming aangeven in het patiëntenportaal onder ‘toestemmingen’. 

Overige toestemmingen

Alle mogelijkheden waar wij uw nadrukkelijke toestemming voor vragen, vindt u in het patiëntenportaal onder ‘toestemmingen’. U kunt deze toestemmingen zelf en te allen tijde beheren. Uw behandelaar neemt de toestemmingen bij de intake met u door, daarna bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van de toestemmingen.

PRIVACY VERWIJZERS CAGGB

Wij leggen enkele identificerende persoonsgegevens van verwijzers vast. Zo weten we zeker dat u mag verwijzen en dat wij met u kunnen communiceren over de voortgang van de behandeling, mits de patiënt hiervoor toestemming verleent. Ook is het vastleggen van identificerende gegevens nodig om de door CAGGB verleende zorg vergoed te krijgen door financiers. 

PRIVACY SOLLICITANTEN CAGGB

Wanneer u bij ons solliciteert geeft u toestemming om uw persoonsgegevens, motivatie en CV gedurende de sollicitatieprocedure te bewaren. Uiterlijk vier weken na sluitingsdatum van de vacature waarop u solliciteerde, verwijderen we uw gegevens. Als we uw gegevens willen bewaren, dan vragen we u daarvoor expliciete toestemming. 

VRAGEN EN KLACHTEN

Indien u vragen hebt over uw privacy, of wanneer u vermoedt dat (uw) gegevens niet veilig worden bewaard of verzonden, geef dit dan direct bij ons aan.

CAGGB heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming. U kunt de FG van CAGGB benaderen via fg@synaeda.nl

Klachten over uw privacy?

Hebt u zorgen over uw privacy, of een klacht in het algemeen? Bespreek dit dan in eerste instantie met uw eigen behandelaar. U kunt uw zorgen ook bespreken met Marrit de Boer, eerste geneeskundige van Synaeda en CAGGB. Haar mailadres is m.de.boer@synaeda.nl.

direct bellen